Pages

Friday, 16 March 2012

Dasar Pendidikan KebangsaanLatar belakang

Dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan, telah timbul kesedaran di kalangan pemimpin dan rakyat Malaysia tentang betapa mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk mengganti sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara. Atas kesedaran inilah lahir satu Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran, 1957. Dasar pendidikan ini telah disemak semula dalam tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib. Laporan Rahman Talib ini kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran, 1961.
Kemudian, sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara dapat dicapai. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979.

Rasional
 
Sistem pendidikan di zaman penjajahan telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembangunan, pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. Sistem Pendidikan berkenaan mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatang dan keturunan mereka kepada negara asal mereka dan menekan suppress semangat pembangunan rakyat tempatan. Sistem ini mungkin secocok dengan Tanah Melayu yang terjajah tetapi apabila Tanah Melayu sudah merdeka, ia didapati tidak lagi sesuai. Oleh itu, langkah-langkah diambil bagi menggubal satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara yang merdeka dan mempunyai matlamat-matlamat sendiri.

Objektif

Objektif dasar ini dinyatakan dalam Pendahuluan kepada Akta Pelajaran, 1961, iaitu:

"BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran, 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politiknya..." Objektif ini dinyatakan secara am tetapi dalam melaksanakannya, Kementerian Pendidikan dengan berpandukan kepada Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960, telah mentafsirkannya sebagai menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja ("tenaga rakyat," istilah yang digunakan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet) bagi keperluan ekonomi.
Seterusnya, objektif-objektif ini diperkhususkan lagi apabila Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan dan bidang tugasnya ditetapkan. Ini mencerminkan hasrat bahawa Dasar Pendidikan diharapkan dapat memenuhi keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka panjang dan pendek dan melahirkan masyarakat yang bersatupadu, berdisplin dan terlatih.
Falsafah Pendidikan Negara yang diasaskan kepada hasrat serta aspirasi negara dan dinyatakan secara bertulis baru-baru ini memberi penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak, seimbang dan harmonis, yang boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Ini menjadi satu matlamat penting sistem pendidikan kebangsaan.


Strategi Pelaksanaan

Beberapa strategi telah digubal untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan yang telah ditetapkan seperti berikut:

(a)  Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang
utama;

(b)  Mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia
bagi semua jenis sekolah;

(c)  Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua;

(d)  Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan;

(e)  Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan  pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu;

(f)    Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun;

(g)   Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan
mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada  kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman;

(h)   Menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M iaitu membaca, menulis dan mengira pada  tahun 1983 yang menjurus kepada kurikulum bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989. Matlamat utama kurikulum baru ini adalah untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dan mempunyai moral serta nilai etika yang kukuh;

(i)   Memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik melalui
penyusunan semula kurikulum Sekolah Vokasional pada tahun 1978;

(j)   Mempelbagai dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan di
peringkat universiti terutama dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan;

(k)   Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin;

(l)   Menjadikan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai mata
pelajaran yang wajib diajar di sekolah-sekolah dan memberi peluang yang sempuma bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil; dan

(m)   Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin,
  seperti pasukan-pasukan kadet tentera, kadet polis, pengakap, puteri Islam dan lain-lain.
Di samping strategi ini, Dasar Pendidikan Kebangsaan juga dilaksanakan dengan mengada dan memperkembangkan tenaga pengajar yang terlatih dan juga mendirikan sekolah-sekolah selaras dengan pertambahan kanak-kanak. Di Kementerian/Jabatan Pendidikan pula, beberapa Bahagian dan Jawatankuasa yang meliputi perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Dasar Pendidikan Kebangsaan telah ditubuhkan atau diperkuatkan bagi memastikan tercapainya hasrat Dasar Pendidikan ini. Diantaranya termasuklah penubuhan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan, Bahagian Pelajaran Teknik dan Vokasional, Jawatankuasa Pusat Kurikulum, Biro Buku Teks, Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia, Jawatankuasa Perancangan Pendidikan, Bahagian Perkhidmatan, Sebaran Pendidikan dan Pusat Perkembangan Kurikulum.

Penutup

Dasar Pendidikan Kebangsaan sememangnya dapat menampung keperluan-keperluan negara buat masa ini dan masa depan. Selaras dengan hasrat negara untuk mencapai tahap negara perindustrian adalah penting rakyatnya diberikan pendidikan secucuk dengan keperluan-keperluan swasta bagi bidang-bidang tertentu seperti pengeluaran, pelancongan, perkhidmatan, dan sebagainya. Oleh itu dasar ini bukan sahaja dapat memenuhi keperluan tenaga manusia dari segi jumlah tetapi juga dari segi kualiti. Dasar ini seharusnya dapat menggalakkan lebih ramai rakyat yang terlibat secara aktif dalam bidang keusahawanan dan tidak bergantung semata-mata kepada kerajaan untuk mencari kerja. Ini adalah selaras dengan dasar kerajaan semasa yang menekankan penyertaan swasta secara aktif.

Thursday, 15 March 2012

Cara Mudah Mencari Rujukan di InternetAssalamualaikum dan Salam Sejahtera.
Ramai pelajar yang mengeluh untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah masing-masing lagi-lagi dalam tempeh yang singkat.Tekanan yang di hadapi begitu banyak sehingga ada antara pelajar yang menangis untuk menyiapkan tugasan.

Faktor utama mengapa ramai pelajar tidak begitu suka menyiapkan tugasan berbentuk penulisan kerana kesukaran untuk mendapatkan bahan rujukan yang sesuai.Tambahan memeritkan ialah pelajar tidak tahu cara untuk mencari maklumat atau sumber rujukan pada zaman moden ini.

Mengapa maklumat perlu dinilai kesesuaiannya? Jawapannya mudah sahaja; untuk memastikan bahawa maklumat berkenaan sahih, diperakukan dan mempunyai kredibiliti. Maklumat yang sebegini akan memastikan tugasan atau tulisan yang akan anda hasilkan juga boleh dipercayai. Jadi bagaimana mahu menilai maklumat berkenaan? Ada beberapa cara untuk menilai maklumat, iaitu berdasarkan;

A. Autoriti Penulis
B. Tulisan ilmiah berkualiti
C. Kebolehpercayaan sumber
D. Objektif
E. Mutakhir dan Terkini
F. Cakupan


Berikut merupakan cara-cara untuk mencari rujukan di Internet:

Cara 1: Gunakan Tanda Petik (“ “) Semasa Mencari Maklumat

Majoriti pelajar tidak menggunakan tanda petik ( “ “) untuk mencari maklumat. Penggunaan tanda petik ini sangat penting terutama apabila melibatkan penggunaan perkataan yang berangkai seperti “kemalangan jalan raya”. Tanpa tanda petik, enjin carian akan mencari perkataan kemalangan, jalan dan raya secara berasingan.


Pilihlah maklumat dari laman web yang boleh dipercayai sahaja. Abaikan sumber dan maklumat yang diperolehi dari laman web yang diragui dan blog persendirian yang tidak diketahui kesahihannya.


Kemahiran meggunakan kaedah carian BOOLEAN ini dapat membantu anda mencari maklumat secara tepat. Terdapat beberapa kaedah lain lagi yang boleh digunakan seperti penggunaan AND dan OR, namun sekiranya anda menggunakan Tanda Petik (“ “) di enjin carian sahajapun sudah banyak maklumat mampu anda perolehi.

Cara 2: Menggunakan Google Scholar

Apabila menggunakan Google Scholar, anda akan memperolehi banyak maklumat daripada sumber yang boleh dipercayai seperti tesis, latihan ilmiah, penyelidikan, artikel dari jurnal dan sebagainya. Terdapat banyak artikel, hasil penyelidikan, dan tesis yang diperolehi dengan cara ini boleh anda muat turun dan simpan secara salinan lembut (soft copy).

Caranya, klik pada Google Scholar, kemudian buat carian seperti biasa.Perhatikan sumber maklumat berkenaan yang disumbangkan dari IPTA yang diiktiraf.


Cara 3: Membaca Buku Secara Online

Anda juga boleh membaca atau memperolehi sumber rujukan daripada buku secara online. Semua maklumat yang diperlukan untuk dicatat pada bahagian rujukan seperti tahun terbit, penerbit, tempat terbit dan sebagainya. Caranya: klik pada "books" atau "buku" yang ada pada menu google anda sebelum melakukan carian google seperti biasa.Buku online ini sama seperti buku asal yang berada di pasaran. Bezanya, buku online dibaca secara atas talian melalui capaian internet. Walau bagaimanapun, buku ini tidak boleh disimpan dalam bentuk salinan lembut, tetapi anda boleh mendaftar menjadi ahli dengan Google dan simpan dalam fail sendiri untuk dibaca secara online pada hari yang lain.Bagaimana? Membantu anda untuk mendapatkan rujukan bila nak siapkan tugasan tak? Panduan ini tidak begitu sesuai untuk anda yang sangat mahir dalam dunia Teknologi Maklumat, jadi sila abaikan. Ia hanya sesuai bagi golongan pelajar yang fobia dan tidak begitu gemar untuk eksploitasi kelebihan internet.

 Berharap, semua tugasan yang dihantar untuk pemarkahan akan lebih tinggi mutunya apabila menggunakan sumber rujukan yang bermutu.

Tuesday, 28 February 2012

Menjaga Buku Teks


Sesi persekolahan tahun ini sudah pun bermula . Jadi mulai minggu ini, pasti proses pembelajaran sudah pun bermula di sekolah masing-masing.

Antara bahan pembelajaran yang paling penting di sekolah ialah buku teks. Buku teks dianggap sebagai sumber rasmi pembelajaran kerana berdasarkan kandungannya proses pembelajaran dalam kelas dijalankan.

Buku teks mengandungi pelbagai maklumat dan ilmu pengetahuan baru yang perlu diketahui oleh pelajar. Seandainya buku itu tidak ada atau  rosak, pasti pelajar akan menghadapi masalah apabila proses pengajaran dan pembelajaran bermula.

Pelajar yang layak menerima buku teks di bawah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) sebahagiannya sudah menerima buku tersebut  sebelum cuti persekolahan akhir tahun lalu,

Pada tahun ini, seramai 2.52 juta orang pelajar sekolah rendah menerima buku
teks di bawah SPBT.

SPBT diberikan kepada pelajar yang ibu bapa mereka berpendapatan RM1 500 ke bawah dan pelajar sekolah jenis kebangsaan yang ibu bapanya berpendapatan RM1 000 ke bawah.

Bagi mereka yang berkemampuan, buku teks perlu dibeli sendiri.
Bagaimanapun, sama ada membeli sendiri atau diperoleh menerusi SPBT, pelajar sewajarnya menjaga keselamatan buku teks supaya tidak rosak dan tahan lebih lama.

Penjagaan buku teks supaya sentiasa dalam keadaan baik perlu. Ini kerana buku teks yang sama akan terus digunakan dari tahun demi tahun sehinggalah kandungannya disemak semula.

Sehubungan itu, pelajar sepatutnya mengamalkan sikap cintakan harta benda, termasuk buku teks, sama ada buku itu diperoleh dengan cara membeli sendiri atau pinjaman.

Antara cara yang boleh dilakukan ialah membalut buku itu supaya kulit dan kandungannya tidak rosak. Jika dahulu, kebanyakan pelajar membalut buku teks menggunakan bahan yang murah atau kertas terpakai seperti kertas minyak, akhbar, majalah lama, pembalut hadiah dan sebagainya.

Selain itu, pelajar juga boleh menggunakan plastik lutsinar untuk dijadikan pembalut. Tambahan pula, kini terdapat pembalut buku plastik yang telah siap berpelekat. Ini memudahkan kerja-kerja membalut buku.

Kepada pelajar yang menerima buku teks di bawah SPBT, mereka seharusnya berterima kasih mendapat bantuan itu. Sebagai tanda terima kasih, buku teks itu perlu dijaga supaya ia sentiasa berada dalam keadaan baik dan dapat digunakan oleh pelajar lain pada tahun berikutnya.

Begitu juga dengan pelajar yang membeli sendiri buku teks. Langkah yang sama perlu dilakukan sebagai tanda berterima kasih kepada ibu bapa yang telah mengeluarkan wang yang banyak untuk membeli buku itu.

Jika pelajar menjaga buku teks itu dengan baik, pasti ibu bapa tidak perlu membeli buku yang sama untuk kegunaan anak pada tahun berikutnya, melainkan kandungan sesuatu buku itu sudah disemak semula.

Sunday, 19 February 2012

Teknik Belajar

1)PANDUAN MENCATAT NOTA
·         Nota adalah merupakan bahan yang dicatat oleh seseorang pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Mencatat nota perlu kerana anda tidak perlu mengingat semua apa yang telah dipelajari. Nota menjadi bahan rujukan apabila kita terlupa sesuatu maklumat atau fakta.
·         Mencatat nota adalh satu seni. Nota yang sistematik, tersusun dan dalam bentuk yang menarik, dapat meningkatkan daya ingatan pelajar dan keberkesannya dalam proses pembelajaran. Kemahiran ini boleh dipelajari dan diperbaiki dengan usaha, latihan dan minat pelajar-pelajar.
·         Oleh itu, seorang pelajar seharusnya mencari dan berusaha untuk mempraktikan teknik-teknik dan selok belok untuk menyediakan nota yang bermutu.


Mengapa perlu Membuat nota ?
·         Semasa mencatat nota, anda menggunakan otak untuk berfikir secara kritis, analitik, dan kreatif untuk menapis isi-isi penting semasa cikgu mengajar atau semasa sedang membaca.
·         Dapat membantu pelajar mengimbau kembali apa yang telah diipelajari daripada guru atau apa yang kita baca.
·         Nota merupakan rekod kekal yang boleh dirujuk bila-bila masa atau apabila terlupa.
·         Mencatat nota adalah satu kaedah berkesan untuk pengukuhan.
·         Nota membolehkan pelajar tidak perlu mengingat semua yang telah dipelajari.
·         Nota yang telah disediakan pada peringkat awal boleh membantu pelajar membuat rujukan akhir sebelum menghadapi peperiksaan.   


 
Nota daripada buku teks
 
Pelajar yang menganggap mencatat nota daripada buku teks hanya membuang masa , haruslah berfikir semula. Mencatat nota daripada buku teks atau rujukan ada banyak kelebihannya. Misalnya:
·          Membantu pelajar memhami pelajaran
·          Berguna jika tidak mampu membeli buku rujukan
·          Dapat melatih berfikir dapat memningkatkan penguasaan berfikir dalam sesuatu topik.

Teknik Mencatat Nota

 
Berikut ada beberapa panduan di mana pelajar boleh menggunakannya untuk mencatat nota:
·         Buat persediaan yang lengkap-misalnya pen,pensil,kertas dan buku.
·         Tuliskan tajuk nota yang hendak dibuat.
·         Kenalpasti kata kunci. Gunakan formula [4 w + h]
What [Apa]
Why [kenapa]
When [bila]
Where [di mana]
How [bagaimana]
·         Catatkan isi-isi penting sahaja seperti definisi, keterangan dan penjelasan.
·         Lukiskan gambarajah atau carta yang sesuai.Ciri-Ciri Nota Yang Baik

 
·         Terdiri daripada isi-isi penting [utama].
·         Nota biarlah terang, kemas dan mudah dibaca.
·         Nota ditulis di dalam buku catatan yang khas untuk sesuatu mata pelajaran.
·         Catatkan isi-isi penting sahaja dengan menggunakan ayat sendiri.
·         Gunakan dalam bentuk point, elakan menyalin ayat yang panjang.
·         Kalau perlu gunakan kependekan ejaan yang anda boleh faham.
·         Gunakan pen pelbagai warna untuk menarik perhatian mata dan minda anda seterusnya membawa kepada penumpuan ketika membaca.
·         Contoh-Contoh Nota
Peta Minda
Carta
Grafik 


2)TEKNIK BELAJAR BERKESAN

 
Bagi mereka yang telah berjaya dengan cemerlang,beberpa pendekatan belajar telah diamalkan. Para pengkaji teknik belajar telah juga menghasilkan beberapa pendekatan pembelajaran yang berkesan.

Terpulang kepada kita sebagai pelajar untuk mengikuti teknik mana yang paling sesuai dan paling mudah difahami. Untuk membantu pelajar di sini terdapat beberapa teknik belajar akan diutarakan.


Teknik Belajar 5R-STUV
 
·         Recopy [salin semula]
·         Rework all model 5 x [buat semula contoh/cepat/5x]
·         Recite out loud Repeatedly [lafaz kuat berulang kali]
·         Recheck [semak semula]
·         Reasonnablenes [jawapan berpatutan/sebaliknya]
·         S-sumarize [ringkaskan nota penting]
·         T-test yourself [uji diri anda]
·         U-use [gunakan]
·         V-visualize [bayangkan selalu]

 
Teknik Belajar Secara Pembayangan

 
·         Kita mempunyai apa yang dinamakan otak kanan dan otak kiri. Otak kiri melibatkan pemikiran bercorak 'akademik' seperti perkataan, nombor, kebolehan saintifik, matematik, bahasa, analisisi dan penggunaan tangan kanan.
·         Otak kanan pula melibatkan aktiviti bersangkutan irama, imaginasi, warna, khayalan, ilham, corak, dimensi dan penggunaan tangan kiri.
·         Persoalan yang timbul adakah kita menggunakan kedua-dua bahagian otak dengan bijaksana. Umpamanya adakah kita selalu menggunakan otak kanan kita untuk menghayalkan pelajaran atau atau adakah ia selalu digunakan untuk menghayalkan dan mengimaginasi masalah peribadi, angan-angan kosong, dendam, hasad-dengki,amalan ilmu hitam dan perasaan yang tidak berhubungkait dengan pelajaran.
·         Jika otak bahagian kanan ini belum lagi digunakan sepenuhnya untuk mengkhayalkan pelajaran, maka masanya telah tiba kita mengkikis semua khayalan dan imaginasi kosong dan segerakan gunakan setiap saaat yang ada untuk khayalan digunakan untuk membayangkan pelajaran.
·         Teknik pembayangan perlu penumpuan. Penumpuan yang serius amat perlu. Sebaik-baik suasana ialah yang sunyi sepi seperti semasa berehat, semasa berbaring sebelum tidur malam, semasa duduk berseorangan menenangkan fikiran, semasa menumpang bas atau teksi, semasa di stesen bas dan lain-lain.


Sebagai contoh kita ambil suasan berbaring sebelum tidur. Bilik sudah gelap> Keadaan sunyi sepi. Dalam suasana ini, tenangkan fikiran. Mula bayangkan soalan-soalan, raja, sifir, graf dan apa juga yang telah dipelajari. Bayang ia satu demi satu. Untuk menguatkan tumpuan tulis, lukis apa yang diingat di atas tilam dengan menggunakan telunjuk anda. Amalakan ini setiap malam. soal diri anda, satu ke satu soalan, mata pelajaran ke mata pelajaran sehinggalah tertidur. Ulangi bila terbangun di tengah malam. Amalkan ia dari sehari ke sehari, seminggu ke seminggu, sebulan ke sebulan bermula ddari tingkatan 1 hingga ke tingkatan 6. Bila ruangan khayalan ini dipositifkan dengan fikiran sehat, anda akan rasakan hasil usaha ini. Bagi anda yang belum mengamalkannnya, cuba mula dari sekarang.

Teknik Belajar PV3RQUS
·         Preview (tinjauan awal)
·         Question (soal diri)
·         Read & Underline (Baca,garis dan tanda)
·         Recite & write (lafaz dan tulis nota)
·         Review (tinjauan akhir)
·         Sumarize (ringkaskan)
·         Test yourself (uji diri anda)
·         Use (gunakan)
·         Visualize (bayangkan)

7 Cara Cemerlangkan Otak
·         Positive mental attitude & positive physical action.
·         Air-clean air for the brain.
·         Mental Challenges for the brain.
·         Food for the brain.
·         Exercise for the brain.
·         Sleep for the brain.
·         Meditation & power brain.

Amalan peningkatan daya ingatan
·         Faham.
·         Jarakkan/pecahkan masa belajar.
·         Lafazkan isi penting dengan cara yang kuat.
·         Percaya pada diri sendiri.
·         Ulang berkali-kali.
·         Guna kata kunci, kata isyarat. kata rahsia & ungkapan lucu.
·         Ulangkaji semasa berbaring sebelum tidur & semasa bangun tidur.