Pages

Sunday, 29 January 2012

Ada Apa dengan Buku Teks?Pengaruh Buku bagi Pembacanya

Pada era global ini kehidupan manusia tidak mampu melepaskan diri dari buku. Bahkan, kerana pengaruh yang kuat bagi kehidupan manusia, ada sekelompok ”buku” yang disebut sebagai ”the great book”, iaitu Quran, Injil, Taurat, Zabur, Weda, dan Tripitaka. Selain itu, dikenal pula ”buku-buku pengubah dunia”, iaitu Trias Politika, Das Kapital, De Principle, dan Uncle Toms Cabin.

Secara terperinci D. Waples dkk. (1990) membahagi pengaruh buku bagi pembacanya menjadi lima kategori, iaitu :

 (1) pengaruh instrumental
 (2) pengaruh prestise
 (3) pengaruh pemantapan
 (4) pengaruh estetis dan apresiatif
 (5) pengaruh pelepasan


Buku dikatakan mempunyai pengaruh instrumental apabila membaca buku itu, pembaca memperoleh informasi atau petunjuk yang dapat membantu pemecahan masalah yang ditemui dalam kehidupannya. Buku dikatakan mempunyai pengaruh prestise apabila setelah membaca buku, pembaca mampu memantapkan pola pikir, tingkah laku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat terangkat prestise dan martabatnya. Buku dikatakan mempunyai pengaruh pemantapan (reinforcement) apabila setelah membaca buku, manusia lebih mantap dalam mengambil langkah-langkah dalam kehidupannya. Buku dikatakan dapat berpengaruh estetis dan apresiatif apabila dengan membaca buku tersebut pembaca dapat terbina daya seni (estetika) dan apresiasinya Terakhir, buku dikatakan mempunyai pengaruh pelepasan (respite) apabila dengan membaca buku, yang bersangkuan mampu melepaskan diri dari keresahan dan kegelisahan.

Pengaruh buku tersebut akan lebih terasa pada diri kanak-kanak. Para ahli pendidikan berpendapat  bahawa dengan membaca buku, kanak-kanak akan berpengaruh dari segi perkembangan minat, sikap social dan emosi. Konsekuensinya, apabila buku yang dibaca berisi hal-hal yang negatif, maka perkembangan jiwa kanak-kanak juga mengarah ke negatif. Sebaliknya, apabila yang dibaca berisi hal-hal yang positif, maka perkembangan jiwa kanak-kanak pun positif. Karena yang diharapkan oleh semua pihak (:orang tua, pemerintah, pendidik) agar kanak-kanak berkembang secara positif, persediaan buku bagi kanak-kanak (buku bacaan, buku teks, dan sebagainya) haruslah buku yang memenuhi syarat positif.

Permasalahan yang segera muncul adalah buku bagaimkanak-kanakah yang memenuhi syarat positif bagi kanak-kanak? Buku dikatakan mempunyai syarat positif apabila mengandung hal-hal berikut, iaitu:

(a) mampu memperluas wawasan kanak-kanak;
(b) mampu menambah pengetahuan baru;
(c) mampu membimbing berfikiran konstruktif;
(d) mampu mengarahkan kreativiti;
(e) mampu menumbuhkan sikap moral, sosial, dan agama yang baik; dan
(f) mampu menuntut ke arah kehidupan


Buku dikategorikan “mampu memperluaskan wawasan kanak-kanak”. Misalnya, informasi tentang cara meminum ubat, cara mandi yang betul, makanan sihat, teman yang baik, dan sebagainya.

Buku dikategorikan “mampu menambah pengetahuan baru” apabila buku tersebut berisi penjelasan tentang pengetahuan dan kelimuan sederhana yang belum diketahui kanak-kanak. Misalnya, proses terjadinya gunung meletus, proses terjadinya hujan, dan sebagainya. 

Buku dikategorikan “mampu membimbing berfikiran konstruktif” apabila buku tersebut berisi huraian atau deskripsi yang dapat merangsang kanak-kanak untuk berfikir secara rasional. Misalnya, cerita tentang kerugian malas belajar, keuntungan kanak-kanak yang berbaik hati, dan sebagainya. 

Buku dikategorikan “mampu mengarahkan kreativiti” apabila buku tersebut berisi petunjuk yang dapat diterapkan oleh kanak-kanak dalam kehidupannya. Misalnya, cara membuat burung dari kertas, cara membuat lampu minyak, cara menjernihkan air, dan sebagainya.

Buku dikategorikan “mampu menumbuhkan sikap moral, sosial, dan agama yang baik” apabila buku tersebut berisi cerita faktual atau fiksi yang melibatkan tokoh-tokoh idola yang dapat dijadikan inspirasi dalam kehidupan kanak-kanak. Misalnya, cerita pahlawan, tokoh agama, dermawan cilik, dan sebagainya. 

Terakhir, buku dikategorikan “mampu menuntut ke arah kehidupan yang mandiri” apabila buku tersebut berisi cerita tentang solusi atas masalah kehidupan. Misalnya, keberhasilan kanak-kanak desa yang sebatang kara . 

Syarat-syarat itulah yang secara ideal terdapat pada buku yang layak sebagai bacaan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment